تورك های ايماق
دكتور عنايت الله شهرانی

http://pendar.eu

 ايماق ها شاخه بسيار مشهور اقوام تورك  ميباشند . مناطق و قبايل بزرگ ايماق ها را در كتب تاريخ گاهی باسم “ايماقات” ياد ميكنند .

درباره “ايماق” در كتب معتبر تاريخی معلومات زياد است و چون ريشه خالص توركی دارند ، بجای اينكه موًرخين توجه خاص باين كلمه بنمايند ، زياده ترتوجه خويش را به ريشه يا اصل “تورك” مبذول داشته اند . با آنهم سعی ميگردد كه درباره اين قوم نامی و مشهور بحدی توان گفته ها و اسناد بياوريم كه گروه يا شعبه ايماق های عزيز از آن آگاه شوند و پيوند های خود را با اطرافيان شان محكمتر سازند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آرگو313 در دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 10:16 | لینک ثابت |

نثر، نظم و ادبيات ترك
سپيك، قوشوق و تورك گؤركسؤزو
Sәpik, Qoşuq vә Türk Görksözü

مهران بهاري-٢٠٠٨
http://sozumuz.blogspot.com
سؤزوموز

ادبيات كلاسيك تركي را معمولا در دو بخش "نظم" و "نثر" بررسي مي كنند. "نظم" در زبان عربي، به معني چيدن منظم سنگهاي قيمتي با آرايشي خاص بر روي نخ گردنبند عروس است. كلمه "نثر" همريشه با كلمه نثار بوده، و پاشيدن گل و بادام و قند و پول و سنگهاي قيمتي بر سر عروس (به تركي ساچيSaçı )، چيزي را با دشت پاشيدن و افشاندن، مانند افشاندن دانه بذر بر زمين كشت معني مي دهد. دو اصطلاح "لولوء منثور" و "جوهر منظوم" در فن بلاغت ناظر به همين معاني اند. معادل اين دو مفهوم در زبان تركي، "قوشوقQoşuq " (نظم، شعر) و "سپيكSәpik " (نثر) است. (قوشارQoşar = شاعر، سپه رSәpәr =ناثر، نثر نويس)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آرگو313 در یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 8:11 | لینک ثابت |

بوسه بررخسار نگار

اسدالله جعفري: برگرفته از سايت خاوران

اعتکاف در لغت:

لغت: عَكَفَ يَعکُفُ ويعکِفُ عکفاوعکوفا 1- علي الامر: بر آن کار روي آورد وآن را ترک نکرد، بدان معتاد شده 2- القوم حوله اوبه: مردم گرد سراوجمع شدند دورش را گرفتند 3- في المکان: در آنجا اقامت گزيدوماندگار شده در آنجا گوشه گير شد.عکف يعکُفُ ويعكِفُ عكفا 1- علي کذا: اورا به آن کار بند کرد، بست ملزم ساخت 2- عن حاجته اورا از مقصودش باز داشت.عَكَفَ واعتَکَفَ وتَعَکّفَ :خود را بند کردن وباز داشتن وگوشه نشين شدن .عَکَفَ علي کذا:لازمه:معتاد شد، آموخته شد عَکَفَ عليَّ:انكب علي:سرگرم شد، سخت مشغول كار گرديد عَکَفَ عَكَّفَ عن :منع:بازداشت جلوگيري کرد عَكَفَ، تَعَکَّفَ، اِعتَکَفَ في المکان منزوي شد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط آرگو313 در یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 8:38 | لینک ثابت |

ادامه مطلب
نوشته شده توسط آرگو313 در یکشنبه سوم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 7:48 | لینک ثابت |
 
offshore